حریم خصوصی

در مزایده فارسی, ما نیازهای شما را برای حفظ حریم خصوصی را درک کنند و در مورد استفاده از اطلاعات شما مربوط می شود. اطلاعات در مورد شما، کاربر یا مهمان ما بخش بسیار مهمی از کسب و کار ما است. احساس امنیت است که ما به فروش نیست، تجارت، و یا بیرون دادن هر یک از اطلاعات خود را به هیچ شخص ثالثی. همه اطلاعات فقط توسط ما در دیده مزایده فارسی, ما با استفاده از اطلاعاتی که شما در وب سایت ما را وارد کنید، و یا با ما از طریق تلفن را، به عنوان وسیله ای در پاسخ به شما و یا بهبود خدمات ما.