دسته: شتر

شتر مجسمه مجسمه شتر, شتر, کنده کاری چوب و مواد دیگر است.
نشان داده شده در صفحه: 7 از 7