دسته: عقاب

عقاب مجسمه دست حک شده از tagua مهره های چوب و مواد دیگر است.
نشان داده شده در صفحه: 8 از 8